Alexander Ver Huell

                                 

Alexander Ver Huell (1822-1897) was een bijzonder man in de negentiende-eeuwse cultureel-literaire wereld. Met zijn humoristische weergave van het Leidse studentenleven in woord en beeld werd hij bij een groot publiek bekend. Verhuell behoort, samen met humorist Jan Kneppelhout, tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de romantische stroming in het Leidse studentenleven.

 

Door vererving van het familiekapitaal was hij allesbehalve onbemiddeld. Hij ondersteunde kunstbroeders uit zijn omgeving, zoals de Oosterbeekse schilders J.W. Bilders en F.H. Hendriks, door hun werk aan te kopen of anderen daartoe aan te zetten.

Hij verzamelde tekeningen en prenten die hij links en rechts in een gulle bui wegschonk. Het Koninklijk Militair Invalidentehuis ‘Bronbeek’ in Arnhem kreeg de familieverzameling Indische wapens. De gemeente Brielle schonk hij in 1872, bij de herdenking van de inname van Den Briel, een collectie historische prenten uit de Tachtigjarige Oorlog en later met een bedrag van 50.000 gulden voor de uitbreiding van het Zeemansasiel. Hierdoor kon de linkervleugel worden gebouwd.
 

Aan Heeren Regenten van het Zeemans Asyl te Brielle

Mijne Heeren!

De verzekering van Uln dat er volgens rekening en verantwoording zevenenveertig duizend gulden van mijne schenking verbouwd zijn aan dien eenen vleugel van één verdieping is mij voldoende.

Hoogachtend heb ik de eer mij te noemen

UEd. dienaar
A.Ver Huell
Arnhem
14 januari 1889    

                   

Toelichting:

Verhuell heeft het Asyl een groot bedrag – ik meen 50.000 gulden – geschonken. Een groot deel daarvan wordt gebruikt voor de bouw van de vleugel.

Het bestuur heeft hem laten weten dat er 47.000 gulden aan besteed is. Op deze briefkaart zegt Verhuell genoegen te nemen met die mededeling en geen verdere bewijzen daarvan te hoeven ontvangen. Hij schrijft “de verzekering van Ulieden” enz.