Beleidsplan

STICHTING ASYL VOOR OUDE EN GEBREKKIGE ZEELIEDEN.

 

De activiteiten van de St. Asyl beperken zich tot de doelstelling die luidt:

De stichting heeft ten doel, artikel 2 van de statuten:                                                                                                                                        

“Het verkrijgen en instandhouden van historische panden, in het bijzonder het haar in eigendom toebehorende gebouw, genaamd het Asyl, aan het Asylplein te Brielle”.

Erfgoedhuis Zuid-Holland “de Monumentenwacht” maakt eens in de twee jaar een uitgebreide rapportage van de staat van onderhoud van het Asylgebouw.
Daarin worden alle gebreken en te verwachten problemen vermeld. Samen met architect de heer Ir. R. Visser maakt het bestuur een  onderhoudsplan voor de komende jaren. Acute gebreken worden door de bewoners aan het bestuur gemeld dat vervolgens een aannemer inschakelt om de reparatie uit te voeren. De uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats onder begeleiding en controle van het bestuur en de architect.

 

Verwezenlijking doel, artikel 3 van de statuten:                                                                                                                                                             

“De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door gebruik te maken van inkomsten uit haar vermogen, alsmede van subsidies, donaties, erfstellingen en legaten”.

Het vermogen bestaat uit het eigendom van het Rijksmonument het Asylgebouw en de vier Gemeentelijke monumenten woningen aan het Heultje in Brielle. De in het Asylgebouw en Heultje aanwezige 17 woningen worden verhuurd aan particulieren. De huuropbrengsten worden gebruikt voor het onderhoud van de gebouwen. Jaarlijks wordt er een begroting gemaakt voor de besteding van de huurpenningen aan onderhoud en voor zover mogelijk restauraties .